Veiligheid op de Fonkeling

In én om de school

Kinderen zitten op de Fonkeling om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Ze zijn pas in staat om dat te doen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Daarvoor is het nodig dat ze zich kwetsbaar kunnen opstellen, dat ze zich gezien en geaccepteerd voelen en dat ze het gevoel hebben erbij te horen. Dat geldt niet alleen voor onze leerlingen, maar ook voor onze medewerkers.

Sociale veiligheid

Een veilige omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers houdt in dat er een prettige sfeer op ons speelleerplein is. Hoe we dat realiseren hebben we omschreven in ons sociaal veiligheidsplan. Daarin staat hoe wij omgaan met onveilige situaties, meldingen, pesten en incidenten. We hebben een vertrouwenspersoon, een aanspreekpunt pesten en een coördinator sociale veiligheid en er is een anti-pestprotocol. Daarnaast hebben we aandacht voor relationele en seksuele ontwikkeling en voor mediawijsheid.
Op SKOBOS-niveau hebben we een klachtenregeling en een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sociaal Veiligheidsplan 2024-2025

Verkeersveiligheid

Onze school heeft een Brabants Verkeersveiligheidslabel. Dat betekent dat we laten zien dat we werken aan verkeersveiligheid, gezondheid, milieu en ouderbetrokkenheid. We verzorgen het verkeersonderwijs op een goede manier, zowel praktisch als theoretisch. Ook betekent het dat we structureel werken aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Denk hierbij aan een veilige haal- en brengsituatie en veilige routes tussen thuis en school.

‘We hebben een zoen- en zoefzone. De zone verbetert de doorstroom van het verkeer en maakt het voor alle leerlingen veiliger de school te bereiken.’

Bedrijfshulpverlening (BHV)

We hebben op school een bedrijfshulpverleningsplan. Onze bedrijfshulpverleners zijn getraind in het verlenen van eerste hulp en het bestrijden van brand. Met behulp van herhalingscursussen houden zij hun kennis up-to-date. Eén keer per jaar hebben we een ontruimingsoefening waarin we onze ontruimingsplannen testen.

Hitteprotocol

Wanneer de temperatuur boven de 27ºC komt hebben kinderen een extra groot risico op het krijgen van gezondheidsklachten. Door hitte kunnen zij warmte-uitputting krijgen. Dit kan ontstaan door vochtverlies, zoutverlies of allebei. In een hitteprotocol beschrijven SKOBOS en Korein voor opvang en onderwijs welke maatregelen we nemen als het erg warm is. Iedereen is dan voorbereid en weet wat te doen als het nodig is.