Kindcentrumontwikkeling

Een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-13 jaar

Speelleerplein de Fonkeling is één van de vijf kindcentra van onderwijsorganisatie SKOBOS. SKOBOS werkt samen met Korein en Samenwijs aan kindcentrumontwikkeling om opvang en onderwijs in één doorgaande leer- en ontwikkelingslijn aan te kunnen bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Op die manier kunnen zij hun talenten optimaal ontwikkelen. De ambitie, doelen en richting hebben we vastgelegd in een visiedocument. Dit document vormt het vertrekpunt voor de verdere ontwikkeling van de kindcentra.

Kindcentrummonitor
Om te weten waar we staan in onze kindcentrumontwikkeling en waar we met elkaar verder in moeten investeren, hebben we een nulmeting gedaan met behulp van de kindcentrummonitor. Compasnul13 heeft ons hierin begeleid. De kindcentrummonitor brengt de mate van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs in een kindcentrum in beeld op een vijfpuntschaal. Er wordt daarbij gekeken naar twaalf domeinen die een rol spelen in de kindcentrumontwikkeling.

Eén team voor opvang en onderwijs
Op de Fonkeling werken we samen met kinderopvangorganisatie Korein. Het team van de opvang bestaat uit twee pedagogisch professionals, die zorgen voor peuterwerk (2 tot 4 jaar) en VSO (4 tot 13 jaar) op dinsdag- en vrijdagochtend en BSO (4 tot 13 jaar) op dinsdag- en donderdagmiddag. Zij worden aangestuurd door een locatiemanager. Het onderwijsteam bestaat uit tien leerkrachten, een intern begeleider, administratief medewerkster, conciërge en een tweehoofdige directie. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen van 4 tot 13 jaar op maandag tot en met vrijdag van 8:30u tot 14:15u.

Gezamenlijke missie en visie
Als team hebben we een gezamenlijke missie en visie vormgegeven en gaan we uit van een gezamenlijk denkkader. Onze visie bevat de gedragen kernwaardes open, samen en talent. Onze missie en visie is herkenbaar voor elke medewerker en zij brengen deze ook in praktijk. Alle (professioneel) betrokkenen handelen hiernaar en we voelen ons samen verantwoordelijk voor alle lagen. De werkgroep kindcentrumontwikkeling ontwikkelt momenteel een beleidsplan voor opvang en onderwijs, wat de onderlegger is voor de strategie en structuur die we binnen ons speelleerplein hanteren. We werken daarnaast met een gezamenlijk activiteitenplan voor het kindcentrum, waarin zowel acties staan gericht op inhoud als praktische activiteiten. 

Kindcentrummonitor 2022