Ondersteuning op de Fonkeling

Focus op talent

Sommige leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig dan anderen, op wat voor manier dan ook. De Fonkeling kan deze leerlingen extra hulp en ondersteuning bieden, daar zijn we op ingericht. Ook hierin laten we ons leiden door dat wat er het meest toe doet: het talent van het kind. 

De inventarisatie van de zorg

Wanneer uw kind specifieke behoeften heeft en u hem of haar aanmeldt bij onze school inventariseren we welke zorg uw kind nodig heeft. Ook kijken we of we dit als school kunnen bieden, eventueel met begeleiding. Vaak lukt dit ons. Is dat niet zo, dan gaan we met u op zoek naar een school die dit wel kan. Dan vinden we samen een antwoord op de vraag welke extra onderwijsbehoefte uw kind heeft en welke ondersteuning passend is.

Onze 1-Zorgroute

Om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van de kinderen werken we met de 1-Zorgroute. Dat betekent dat de leerkrachten drie keer per jaar een groepsbespreking en leerlingbespreking hebben onder leiding van onze intern begeleider. Voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt een plan gemaakt. De intern begeleider overlegt met de leerkracht en, wanneer nodig, met interne experts of externe deskundigen. Eén keer per jaar heeft het hele team een leerlingbespreking.  

In elk overleg, elk plan en elke handeling gaan we uit van een aantal principes dat ons leidt in het geven van de best mogelijke zorg. Ook hanteren wij een procedure bij leerproblemen. De principes en de procedure staan beschreven in onze schoolgids.

De zorgbegeleiders

De intern begeleider coacht onze leerkrachten op het gebied van zorg en helpt plannen op te zetten voor de leerlingen. Daarin kijken ze naar de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar ook naar houding en motivatie. Samen kijken de leerkracht, de intern begeleider, de interne specialist en de ouders wat de beste oplossing is. Is dat het aanbieden van extra leerstof bijvoorbeeld, of is dat het behandelen van faalangst? In elke aanpak is de leerkracht bij ons altijd de eerst verantwoordelijke.

Leerlingvolgsystemen

Om de voortgang van onze leerlingen goed bij te houden maken we voor de hele school gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO. Met behulp van dit systeem meten onze leerkrachten in hoeverre de leerlingen de leerstof van dat jaar beheersen en bepalen of er extra oefening of uitleg nodig is. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gebruiken we SCOL.

Capaciteitenonderzoek

Vanaf unit 2 werken we met het capaciteitsonderzoek NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) en met de Drempeltest (ook gericht op leermotivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen). Die onderzoeken stellen ons in staat het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de capaciteiten van de (groepen) leerlingen en het leerrendement van het onderwijs te bepalen.

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs.
Het kan zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Vaak kan dat op de eigen school, maar soms is de ondersteuning niet toereikend en is het nodig om een beter passende onderwijsplek te zoeken.
Scholen werken in samenwerkingsverbanden en maken afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Lees meer over passend onderwijs op de website van SKOBOS.
Wat wij op de Fonkeling kunnen doen om kinderen te ondersteunen, lees je in ons SchoolOndersteuningsProfiel.

‘Omdat er bij ons veel ruimte is, in letterlijke en figuurlijke zin, komen ook kinderen die meer zorg vragen bij ons goed uit de verf’

Team Jeugdgezondheidszorg GGD

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?
Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen. Praten met een deskundige van JGZ biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt.  Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.opvoeden.nl Deze informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders. U vindt deze informatie ook in de gratis GroeiGids app. Met deze app volgt u ook de groei en ontwikkeling van uw kind in groeicurves, ontvangt u automatisch berichten met info en tips en u kunt een eigen groeipad aanmaken met bijzondere momenten.

Inentingen
In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij een uitnodiging tegen de twee inentingen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op:
www.bmr-dtpprik.nl en www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Altijd welkom
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met het team Jeugdgezondheidszorg.
• Maak een afspraak via het JGZ-portaal (voor ouders van kinderen van 4 t/m 11 jaar)
• Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag”.
• Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.