Ondersteuning op de Fonkeling

Focus op talent

Sommige leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig dan anderen, op wat voor manier dan ook. De Fonkeling kan deze leerlingen extra hulp en ondersteuning bieden, daar zijn we op ingericht. Ook hierin laten we ons leiden door dat wat er het meest toe doet: het talent van het kind. 

De inventarisatie van de zorg

Wanneer uw kind specifieke behoeften heeft en u hem of haar aanmeldt bij onze school inventariseren we welke zorg uw kind nodig heeft. Ook kijken we of we dit als school kunnen bieden, eventueel met begeleiding. Vaak lukt dit ons. Is dat niet zo, dan gaan we met u op zoek naar een school die dit wel kan. Dan vinden we samen een antwoord op de vraag welke extra onderwijsbehoefte uw kind heeft en welke ondersteuning passend is.

Onze 1-Zorgroute

Om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van de kinderen werken we met de 1-Zorgroute. Dat betekent dat de leerkrachten drie keer per jaar een groepsbespreking en leerlingbespreking hebben onder leiding van onze intern begeleider. Voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt een plan gemaakt. De intern begeleider overlegt met de leerkracht en, wanneer nodig, met interne experts of externe deskundigen. Eén keer per jaar heeft het hele team een leerlingbespreking.  

In elk overleg, elk plan en elke handeling gaan we uit van een aantal principes dat ons leidt in het geven van de best mogelijke zorg. Ook hanteren wij een procedure bij leerproblemen. De principes en de procedure staan beschreven in onze schoolgids.

De zorgbegeleiders

De intern begeleider coacht onze leerkrachten op het gebied van zorg en helpt plannen op te zetten voor de leerlingen. Daarin kijken ze naar de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar ook naar houding en motivatie. Samen kijken de leerkracht, de intern begeleider, de interne specialist en de ouders wat de beste oplossing is. Is dat het aanbieden van extra leerstof bijvoorbeeld, of is dat het behandelen van faalangst? In elke aanpak is de leerkracht bij ons altijd de eerst verantwoordelijke.

Leerlingvolgsystemen

Om de voortgang van onze leerlingen goed bij te houden maken we voor de hele school gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO. Met behulp van dit systeem meten onze leerkrachten in hoeverre de leerlingen de leerstof van dat jaar beheersen en bepalen of er extra oefening of uitleg nodig is. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gebruiken we SCOL.

Capaciteitenonderzoek

Vanaf unit 2 werken we met het capaciteitsonderzoek NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) en met de Drempeltest (ook gericht op leermotivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen). Die onderzoeken stellen ons in staat het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de capaciteiten van de (groepen) leerlingen en het leerrendement van het onderwijs te bepalen.

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs.
Het kan zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Vaak kan dat op de eigen school, maar soms is de ondersteuning niet toereikend en is het nodig om een beter passende onderwijsplek te zoeken.
Scholen werken in samenwerkingsverbanden en maken afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Lees meer over passend onderwijs op de website van SKOBOS.
Wat wij op de Fonkeling kunnen doen om kinderen te ondersteunen, lees je in ons SchoolOndersteuningsProfiel.

‘Omdat er bij ons veel ruimte is, in letterlijke en figuurlijke zin, komen ook kinderen die meer zorg vragen bij ons goed uit de verf’

Team Jeugdgezondheidszorg GGD

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar.

Wat kan het team JGZ voor jou en je kind betekenen?

Gezondheidsonderzoek
Zit je kind in groep 2 of 7? Dan ontvang je een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team JGZ naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van je kind. Je kunt hierbij denken aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heb je zelf vragen? Tijdens het onderzoek kun je die stellen.

Zorgteam
JGZ neemt ook deel aan de zorgstructuur van de school, zij sluiten aan bij de zorgoverleggen van de school.

Extra informatie
Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vind je op de website www.opvoeden.nl Deze informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.
Je vindt deze informatie ook in de gratis GroeiGids app. Met deze app volg je de groei en ontwikkeling van je kind in groeicurves, ontvang je automatisch berichten met info en tips en je kunt een eigen groeipad aanmaken met bijzondere momenten.

Vaccinaties
Alle kinderen in Nederland hebben recht op vaccinaties tegen 12 ernstige infectieziekten. Dat is geregeld in het landelijke Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Vanaf de leeftijd van 9 jaar krijgen alle meisjes en jongens een uitnodiging voor de groepsvaccinaties BMR/DTP (9 jaar), HPV (10 jaar) en Meningokokken ACWY (14 jaar). De GGD voert deze vaccinaties uit. Zij doen dat jaarlijks in het voor- en najaar en op verschillende locaties in de regio. Is jouw kind aan de beurt? Dan krijg je automatisch een uitnodiging van het RIVM. Meer informatie op www.ggdbzo.nl/groepsvaccinaties-rvp of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Altijd welkom
Heb je vragen of wil je een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? Je kunt contact opnemen met het team Jeugdgezondheidszorg. Loop gerust eens binnen tijdens het spreekuur op de Fonkeling!
- Kijk op de website www.ggdbzo.nl/mijn-kind
- Log in met je DigiD op het JGZ-portaal: https://jgzportaal.ggdbzo.nl. Hier heb je 24/7 online toegang tot gegevens van je kind t/m 11 jaar en kun je je vragen stellen.
- Bel je liever? Dat kan via 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

  De GGD doet meer
  De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
  - GGD-medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
  - Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
  - De GGD houdt zich bezig met het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.
  - Meer weten? Lees alle informatie op www.ggdbzo.nl/mijn-kind