Ondersteuning op de Fonkeling

Focus op talent

Sommige leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig dan anderen, op wat voor manier dan ook. De Fonkeling kan deze leerlingen extra hulp en ondersteuning bieden, daar zijn we op ingericht. Ook hierin laten we ons leiden door dat wat er het meest toe doet: het talent van het kind. 

De inventarisatie van de zorg

Wanneer uw kind specifieke behoeften heeft en u hem of haar aanmeldt bij onze school inventariseren we welke zorg uw kind nodig heeft. Ook kijken we of we dit als school kunnen bieden, eventueel met begeleiding. Vaak lukt dit ons. Is dat niet zo, dan gaan we met u op zoek naar een school die dit wel kan. Dan vinden we samen een antwoord op de vraag welke extra onderwijsbehoefte uw kind heeft en welke ondersteuning passend is.

Onze 1-Zorgroute

Om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van de kinderen werken we met de 1-Zorgroute. Dat betekent dat de leerkrachten drie keer per jaar een groepsbespreking en leerlingbespreking hebben onder leiding van onze intern begeleider. Voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt een plan gemaakt. De intern begeleider overlegt met de leerkracht en, wanneer nodig, met interne experts of externe deskundigen. Eén keer per jaar heeft het hele team een leerlingbespreking.  

In elk overleg, elk plan en elke handeling gaan we uit van een aantal principes dat ons leidt in het geven van de best mogelijke zorg. Ook hanteren wij een procedure bij leerproblemen. De principes en de procedure staan beschreven in onze schoolgids.

De zorgbegeleiders

De intern begeleider coacht onze leerkrachten op het gebied van zorg en helpt plannen op te zetten voor de leerlingen. Daarin kijken ze naar de cognitieve ontwikkeling van het kind, maar ook naar houding en motivatie. Samen kijken de leerkracht, de intern begeleider, de interne specialist en de ouders wat de beste oplossing is. Is dat het aanbieden van extra leerstof bijvoorbeeld, of is dat het behandelen van faalangst? In elke aanpak is de leerkracht bij ons altijd de eerst verantwoordelijke.

Leerlingvolgsystemen

Om de voortgang van onze leerlingen goed bij te houden maken we voor de hele school gebruik van het leerlingvolgsysteem van CITO. Met behulp van dit systeem meten onze leerkrachten in hoeverre de leerlingen de leerstof van dat jaar beheersen en bepalen of er extra oefening of uitleg nodig is. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen gebruiken we SCOL.

Capaciteitenonderzoek

Vanaf unit 2 werken we met het capaciteitsonderzoek NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test) en met de Drempeltest (ook gericht op leermotivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen). Die onderzoeken stellen ons in staat het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de capaciteiten van de (groepen) leerlingen en het leerrendement van het onderwijs te bepalen.

Passend onderwijs

Alle kinderen hebben recht op een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs.
Het kan zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Vaak kan dat op de eigen school, maar soms is de ondersteuning niet toereikend en is het nodig om een beter passende onderwijsplek te zoeken.
Scholen werken in samenwerkingsverbanden en maken afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Lees meer over passend onderwijs op de website van SKOBOS.
Wat wij op de Fonkeling kunnen doen om kinderen te ondersteunen, lees je in ons SchoolOndersteuningsProfiel.

‘Omdat er bij ons veel ruimte is, in letterlijke en figuurlijke zin, komen ook kinderen die meer zorg vragen bij ons goed uit de verf’

Ondersteuning door GGD en TeamWijzer, inloopspreekuur op de Fonkeling

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar. Meer weten? Lees alle informatie op www.ggdbzo.nl/mijn-kind
Ook werken we samen met TeamWijzer.  Zij organiseren en ondersteunen veel activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Bekijk hier het aanbod: Jeugd en Gezin Oirschot | WIJzer Oirschot (wijzer-oirschot.nl) 
De jeugdverpleegkundige of jeugdhulpverlener kunnen aansluiten bij een overleg op verzoek van ouders of van de school.

Jeugdverpleegkundige Desirée Scheepens-Driesen van de GGD en jeugdhulpverlener Sandra Vermulst van Team Wijzer hebben wekelijks een inloopspreekuur op ons Speelleerplein. Het uitgangspunt is om een sparringpartner te zijn voor ouders en professionals (onderwijs en opvang) om preventief hulp te bieden bij zorg- of ondersteuningsvragen over opgroeien, gezondheid en opvoeding voor kinderen van 0-12 jaar. Op ieder kindcentrum in de gemeente Oirschot vormen de jeugdhulpverlener en de jeugdverpleegkundige nu een ‘preventieduo’.
Op de Fonkeling zal Desiree op vrijdag van 08.30-10.00 uur en Sandra op woensdag van 08.00-09.30 uur aanwezig zijn.
Zij zitten in het kantoor van juf Miriam (naast ingang grote speelplaats-unit 1). Loop gerust binnen voor een kleine of grote vraag of om even van gedachten te wisselen.