Ondersteuning op de Fonkeling

Focus op talent

Sommige leerlingen hebben wat meer ondersteuning nodig dan anderen, op wat voor manier dan ook. De Fonkeling kan deze leerlingen extra hulp en ondersteuning bieden, daar zijn we op ingericht. Ook hierin laten we ons leiden door dat wat er het meest toe doet: het talent van het kind. 

Ondersteuningsbehoefte

Wanneer uw kind specifieke behoeften heeft en u hem of haar aanmeldt bij onze school inventariseren we welke zorg uw kind nodig heeft. Ook kijken we of we dit als school kunnen bieden, eventueel met begeleiding. Vaak lukt dit ons. Is dat niet zo, dan gaan we met u op zoek naar een school die dit wel kan. Dan vinden we samen een antwoord op de vraag welke extra onderwijsbehoefte uw kind heeft en welke ondersteuning passend is.

Basisondersteuning

Om het onderwijs af te stemmen op de behoefte van de kinderen werken we met een vaste cyclus. Dat betekent dat de leerkrachten drie keer per jaar een groepsbespreking en leerlingbespreking hebben onder leiding van onze intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Voor de leerlingen die extra zorg nodig hebben wordt een plan gemaakt. De intern begeleider als kwaliteitscoördinator. overlegt met de leerkracht en, wanneer nodig, met interne experts of externe deskundigen. Eén keer per jaar heeft het hele team een leerlingbespreking. 

Extra ondersteuning

Wanneer de ondersteuningsbehoeften van een kind deze basisondersteuning overschrijden wordt voor een kind een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierbij is voor ons goede communicatie, afstemming en samenwerking met de ouders belangrijk. Zij kennen hun kind immers als geen ander. In het OPP wordt een uitspraak gedaan over de te verwachten leerontwikkeling van het kind bij ons op school. Er wordt een inschatting gemaakt van het eindniveau waar we met het kind naartoe werken. Daar hoort een leeraanbod bij dat het kind in staat stelt om zich te ontplooien in eigen tempo. De IB-er als kwaliteitscoördinator monitort de acties en neemt, indien nodig, contact op met externen. Hieruit kan voortkomen dat er ondersteuning van een gedragsspecialist of ambulant begeleider aangevraagd wordt. Zij bieden naar gelang de hulpvraag ondersteuning aan de school, de leerkracht en het kind. Deze ondersteuning vindt, zo veel als mogelijk, in de unit plaats. De ontwikkeling van de leerling wordt tussentijds geëvalueerd m.b.v. het systeem van leerlingenzorg. Het OPP wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd met de ouders en waar mogelijk met het kind.

Leerlingvolgsystemen

Om de voortgang van de kinderen bij te houden maken we in groep 1-2 gebruik van LOOQIN en vanaf groep 3 gebruik van het CITO-leerlingvolgsysteem. Met behulp van dit systeem meten onze leerkrachten in hoeverre de kinderen de leerstof van dat jaar beheersen en bepalen wat de onderwijsbehoeften zijn. Voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we SCOL (Sociale Competenties Observatie Lijst).

Capaciteitenonderzoek

Om ons in staat te stellen het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de capaciteiten van de (groep) kinderen en het leerrendement van het onderwijs te bepalen nemen we, met toestemming van ouders, de NSCCT (NietSchoolse Cognitieve Capaciteiten Test) in grope 4 en de ADIT (capaciteitenonderzoek) in groep 7 af.

Passend onderwijsaanbod

Alle kinderen hebben recht op een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat kinderen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs.
Het kan zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Vaak kan dat op de eigen school, maar soms is de ondersteuning niet toereikend en is het nodig om een beter passende onderwijsplek te zoeken.
Scholen werken in samenwerkingsverbanden en maken afspraken met elkaar over hoe ze ervoor zorgen dat elk kind het onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Lees meer over passend onderwijs op de website van SKOBOS.
Wat wij op de Fonkeling kunnen doen om kinderen te ondersteunen, lees je in ons SchoolOndersteuningsProfiel.

‘Omdat er bij ons veel ruimte is, in letterlijke en figuurlijke zin, komen ook kinderen die meer zorg vragen bij ons goed uit de verf’

Ondersteuning door GGD en TeamWijzer, inloopspreekuur op de Fonkeling

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. Jeugdgezondheidszorg is er voor alle kinderen en hun ouders: vanaf de geboorte tot 18 jaar. Meer weten? Lees alle informatie op www.ggdbzo.nl/mijn-kind
Ook werken we samen met TeamWijzer.  Zij organiseren en ondersteunen veel activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Bekijk hier het aanbod: Jeugd en Gezin Oirschot | WIJzer Oirschot (wijzer-oirschot.nl) 
De jeugdverpleegkundige of jeugdhulpverlener kunnen aansluiten bij een overleg op verzoek van ouders of van de school.

Jeugdverpleegkundige Desirée Scheepens-Driesen van de GGD en jeugdhulpverlener Sandra Vermulst van Team Wijzer hebben wekelijks een inloopspreekuur op ons Speelleerplein. Het uitgangspunt is om een sparringpartner te zijn voor ouders en professionals (onderwijs en opvang) om preventief hulp te bieden bij zorg- of ondersteuningsvragen over opgroeien, gezondheid en opvoeding voor kinderen van 0-12 jaar. Op ieder kindcentrum in de gemeente Oirschot vormen de jeugdhulpverlener en de jeugdverpleegkundige nu een ‘preventieduo’.
Op de Fonkeling zijn Desiree en Sandra op woensdag bij de start van de schooldag aanwezig.
Zij zitten in het kantoor van juf Miriam (naast ingang grote speelplaats-unit 1). Loop gerust binnen voor een kleine of grote vraag of om even van gedachten te wisselen.