Missie en visie van de Fonkeling

De richting die we kiezen

Onze missie

Bij speelleerplein de Fonkeling krijgen kinderen inspirerend aanbod om zichzelf optimaal te ontwikkelen tot zelfbewuste en betrokken mensen, zodat zij een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren aan de dynamische samenleving.

Om dat doel te bereiken vinden we het belangrijk dat ons onderwijs gericht is op kennis én vaardigheden. We laten kinderen ontdekken wat ze kunnen, wat ze leuk vinden en wat hun mogelijkheden zijn. Zo vinden kinderen hun eigen plek: op onze school, in het voorgezet onderwijs én in de maatschappij.

‘Leren is betekenisvol wanneer een kind zelf weet wat hij of zij er in de ‘echte wereld’ aan heeft.’

Onze visie

We heten de Fonkeling en dat is niet voor niets! Wij willen kinderen het onderwijs geven waar ze van gaan stralen. Kinderen vullen, samen met ons, ouders en betrokkenen hun rugzak met toepasbare kennis, vaardigheden en houding. Waarmee ze met een open blik, vol vertrouwen de wereld tegemoet kunnen treden. Ons onderwijs is erop gericht om betekenisvol te leren. Het begrijpen van de maatschappij en je leren te verhouden tot jezelf, de ander, de wereld om je heen en de tijd waarin je leeft is essentieel. Kinderen leren samen en werken samen in een verrijkende leeromgeving. Onze gedreven medewerkers ondersteunen kinderen in het proces. Ze volgen de behoefte en ontwikkeling. Door het onderwijs daarop aan te passen kunnen kinderen hun mogelijkheden en talenten optimaal ontwikkelen.

Onze kernwaarden

De door ons gekozen kernwaarden vormen de basis van ons handelen. De kernwaarden beschrijven onze identiteit als school, de wijze waarop wij met elkaar om willen gaan als medewerker, kind en ouder(s).

Samen
Goed onderwijs komt het best tot zijn recht in samenwerking en verbinding met elkaar. Samenwerken met een ieder die kan bijdragen aan succesvol onderwijs.  Op Speelleerplein de Fonkeling leren wij van en met elkaar. Door samen te werken en elkaars kwaliteiten en krachten te bundelen, brengen we ieder tot een hoger doel.  Wij vinden het van belang dat kinderen goede vaardigheden leren om goed te kunnen samenwerken. Door naar elkaar te luisteren en samen opdrachten uit te voeren, leren kinderen als vanzelfsprekend wat het is om respectvol naar elkaar te zijn. Ze leren rekening te houden met de inbreng van een ander. Ons onderwijs is niet alleen een voorbereiding op deelname aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven. De units zien we als een eigen mini-maatschappij, waarin we samen leven, samen werken, samen leren en samen groeien. We stimuleren de wisselwerking tussen leren op school en leren buiten de school.
De samenwerking tussen alle collega’s van de Fonkeling is kenmerkend voor ons speelleerplein. Het team is samen verantwoordelijk voor alle kinderen, van peuters tot schoolverlaters. Er is veel ruimte voor overleg, uitwisselen van kennis en ervaringen, voor het samen voorbereiden van activiteiten en het benutten van elkaars sterke punten. Ook binnen het team leren wij van en met elkaar. Dit gebeurt onder andere door intervisie in de verschillende bouwen, collegiale consultatie waarna wij met elkaar in gesprek gaan, veel interactie tijdens het onderwijsinhoudelijk teamoverleg en hulp vragen en aannemen van elkaar en van externen om ons eigen handelen én het onderwijs te verbeteren. Het Peuterwerk en de Buiten Schoolse Opvang worden intensief betrokken bij ons speelleerplein. Zij zijn te vinden in ons gebouw, doen actief mee met de lopende thema’s en sluiten aan bij de schoolse activiteiten. Voor een optimale ontwikkeling van de kinderen op de Fonkeling is de samenwerking tussen ouders – kind en leerkracht van groot belang. Wij zien ouders als een onmisbare, betrokken partner. We werken nauw samen met ouders vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met als doel om samen op weloverwogen wijze het beste uit het kind te halen. Wij staan met beide benen in de samenleving, we laten dit zien door betrokkenheid te tonen bij de omgeving, kansen voor samenwerking te zien en deze te benutten. We vinden aansluiting bij o.a. de wijk, lokale verenigingen, kinderopvang, het bedrijfsleven en de gemeenten.

Open
Openheid begint met eerlijk zijn naar jezelf en de ander. Niet alleen ons gebouw kent een open structuur. Ook in ons denken en handelen staan wij open voor de ander, voor nieuwe opvattingen en ervaringen. We zijn ontvankelijk voor nieuwe ideeën, ontwikkelingen en uitdagingen uit de samenleving. Onze medewerkers hebben een wijde blik en zijn nieuwsgierig. We staan open voor de kinderen, de ouders, de omgeving en de maatschappij. Hierbij hebben wij vertrouwen, zijn we transparant, luisteren we en spreken we elkaar aan met respect. We staan open voor meningen, kennis en kwaliteiten van anderen. We stimuleren onze kinderen om zich, vanuit verwondering voor de wereld en met oog voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en ontdekkend de toekomst tegemoet. Op deze manier creëren we een veilig klimaat waar iedereen zich welkom voelt.
Wanneer iets niet vanzelf gaat staan wij open voor nieuwe inzichten. We gaan in gesprek met het kind, de ouders, elkaar en wanneer nodig met externen. Hierdoor bieden wij de kinderen leerstof die niet te moeilijk en niet te makkelijk, maar uitdagend genoeg is om tot leren te komen. Door de open structuur, het werken in units, kunnen wij de instructies en het verwerkingsaanbod voor elk kind het best passend maken.

Talent
 Als je goed kijkt, zie je hoe verschillend een ieder is. Iedereen heeft andere talenten, andere behoeftes en andere kenmerken. Bij de Fonkeling omarmen wij die diversiteit. Wij streven ernaar talenten van kinderen te zien, te gebruiken, te delen en uit te bouwen. Talent is iets waar je goed in bent. Het maakt je trots en geeft je zelfvertrouwen. Talent kan een vaardigheid zijn, maar ook een karaktereigenschap. Het is voor ons niet zozeer iets wat je beter kunt dan de rest, het is iets wat jou jou maakt! We willen kinderen inzicht geven in wie je bent, wat je te bieden hebt in het leven en hoe je het verschil kunt maken op een positieve manier.
Je talenten ontdekken gaat niet altijd vanzelf, op de Fonkeling helpen we je daarbij. Kinderen ervaren de ruimte om hun talenten te ontdekken in een verrijkende leeromgeving. Door een onderzoekende houding aan te nemen en ontdekkend en ontwerpend te leren stimuleren wij de kinderen om hun talenten te herkennen en geven we ze ruimte voor nieuwe talenten. We bevorderen reflectie en zelfkennis en stimuleren een gezamenlijk bewustzijn over wie we zijn. Niet alleen de kinderen op de Fonkeling benutten hun talenten, ook de leerkrachten krijgen de ruimte om talenten te ontwikkelen. Door te werken met vakspecialisten binnen de units kunnen leerkrachten de vakken geven waar zij van gaan stralen. Ook in het taakbeleid kiezen de leerkrachten taken waarvoor ze passie hebben, dit komt ten goede aan de schoolontwikkeling.