Missie en visie van de Fonkeling

De richting die we kiezen

Onze missie

Bij de Fonkeling stellen we onszelf ten doel kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar (in samenwerking met Korein Kinderplein) vanuit onderwijskundig perspectief zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling. Belangrijk hierin zijn een goede aansluiting op het (voortgezet) onderwijs dat past bij de capaciteiten, mogelijkheden en interesses van de kinderen en de persoonlijke en maatschappelijke vorming.

Om dat doel te bereiken vinden we het belangrijk dat ons onderwijs gericht is op kennis én vaardigheden. We laten kinderen ontdekken wat ze kunnen, wat ze leuk vinden en wat hun mogelijkheden zijn. Zo vinden kinderen hun eigen plek: op onze school, in het voorgezet onderwijs én in de maatschappij.

‘Leren is betekenisvol wanneer een kind zelf weet wat hij of zij er in de ‘echte wereld’ aan heeft.’

Onze visie

We heten de Fonkeling en dat is niet voor niets! Wij willen onze leerlingen het onderwijs geven waar ze van gaan stralen. Dat doen wij door in te steken op succeservaringen. We vinden het belangrijk dat kinderen ervaren en beseffen wat ze allemaal kunnen. Zo blijven ze betrokken bij hun onderwijs en dat zorgt ervoor dat ze geconcentreerd zijn, een onderzoekende houding aannemen en graag willen leren. 

Om betrokkenheid te creëren geven we onderwijs dat niet te makkelijk is, maar ook niet te moeilijk. We bieden de kinderen leerstof aan die ‘net even wat verderop ligt', in de zone van de naaste ontwikkeling. Dat onderwijs bieden we aan op het moment dat een kind eraan toe is. Wanneer dat is kan per kind verschillen. Daarnaast is het voor betrokkenheid belangrijk dat we inspelen op de actualiteit, betekenisvol onderwijs geven dat samenhangt, het doel altijd duidelijk maken aan de kinderen, werken met gemotiveerde en professionele leerkrachten en gebruik maken van ICT-toepassingen.
We bereiden de kinderen voor op de toekomst door naast kennis (juist) in te zetten op vaardigheden als kritisch en probleemoplossend denken, samenwerken, creativiteit, vindingrijkheid, zelfstandigheid, omgaan met informatie en sociale vaardigheden. We willen op deze manier bijdragen aan een uitdagende en brede ontwikkeling van kinderen, zodat kinderen kunnen toepassen wat ze geleerd hebben, zelf keuzes kunnen maken, samenwerken en samenleven. Zo kunnen zij inspelen op een steeds veranderende maatschappij.

Onze kernwaarden

Achter de missie en visie liggen drie kernwaarden die door het hele kindcentra heen richting geven aan het denken en handelen van álle medewerkers bij de Fonkeling: samen, open en talent.

Samen
Ons onderwijs is niet alleen een voorbereiding op deelname aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven. Onze eigen mini-maatschappij, waarin we samen leven, samen leren en samen werken. We zijn betrokken bij wat de ander doet. De inloop is hier een mooi voorbeeld van. Ouders zien waar hun kind mee bezig is; “Wat ik doe, doet ertoe en is belangrijk!”
Dat we betrokken zijn bij de maatschappij is duidelijk zichtbaar wanneer er thematisch gewerkt wordt. Kinderen geven zelf vorm aan het onderwijs door te werken in thema’s en aan de hand van complexe opdrachten. Daarmee onderzoeken zij de wereld om hen heen. Het doel is om de lerende, kritische en onderzoekende houding van kinderen (en medewerkers) te versterken. Door de leerstof zo veel als mogelijk in samenhang aan te bieden, krijgt deze betekenis voor de kinderen. Zij kunnen het geleerde toepassen in de praktijk van alledag.
Het Peuterwerk en de Buiten Schoolse Opvang worden intensief betrokken bij ons speelleerplein. Zij zijn te vinden in ons gebouw, doen actief mee met de lopende thema’s en sluiten aan bij de schoolse activiteiten.
De samenwerking tussen alle collega’s van de Fonkeling is kenmerkend voor ons speelleerplein. Het team voelt zich samen verantwoordelijk voor alle kinderen, van peuters tot schoolverlaters. Er is veel ruimte voor overleg en voor het samen voorbereiden van activiteiten.  

Open
Niet alleen ons gebouw kent een open structuur. Ook in ons denken en handelen staan wij open voor de ander. We staan open voor de kinderen, de ouders, de omgeving en de maatschappij. Hierbij hebben wij vertrouwen in elkaar, luisteren we naar elkaar en spreken we elkaar aan met respect. We stimuleren onze kinderen om zich, vanuit verwondering voor de wereld en met oog voor de ander, tot een stevige persoonlijkheid te ontwikkelen; vol vertrouwen en ontdekkend de toekomst tegemoet. Op deze manier creëren we een veilig klimaat waar iedereen zich welkom voelt.
Wanneer iets niet vanzelf gaat staan wij open voor nieuwe inzichten. We gaan in gesprek met het kind, de ouders, elkaar en wanneer nodig met externen. Hierdoor kunnen wij de kinderen leerstof bieden die niet te moeilijk en niet te makkelijk, maar uitdagend genoeg is om tot leren te komen. Door de open structuur, het werken in units, kunnen wij de instructies en het verwerkingsaanbod voor elk kind het best passend maken.

Talent
Elk kind op ons speelleerplein barst van het talent. Talent gaat niet over het uitblinken in een bepaalde activiteit maar over elke activiteit die vanzelf gaat en die voldoening oplevert. Die maakt dat de tijd vliegt, en dat je je batterijen oplaadt. Van je talenten krijg je energie, het geeft je succeservaringen.
Je talenten ontdekken gaat niet altijd vanzelf, op de Fonkeling helpen we je daarbij. Door een onderzoekende houding aan te nemen en ontdekkend en ontwerpend te leren stimuleren wij de kinderen om hun talenten te herkennen. Dit gebeurt met behulp van het kindportfolio. Het ontwikkelen en effectief leren benutten van je talenten zorgt ervoor dat je meer plezier hebt in wat je doet. Daarnaast kun je jezelf beter profileren en zul je beter presteren. Niet alleen de kinderen op de Fonkeling benutten hun talenten, ook de leerkrachten hebben deze mogelijkheden. Door te werken met vakspecialisten binnen de units kunnen leerkrachten de vakken geven waar zij van gaan stralen. Ook in het taakbeleid kiezen de leerkrachten taken waarvoor ze passie hebben, dit komt ten goede aan de schoolontwikkeling. In het leerkrachtportfolio maken leerkrachten zichtbaar waarin zij getalenteerd zijn. 

Om onze visie elke dag in praktijk te brengen werken we met een aantal uitgangspunten. Een paar voorbeelden daarvan zijn:

  • Kinderen leren op verschillende manieren;
  • Kinderen willen een bepaalde zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid;
  • Kinderen doen graag succeservaringen op, dat geeft vertrouwen;
  • Kinderen leren met en van elkaar onder begeleiding van enthousiaste lerende  leerkrachten.